ராஜா வந்திருக்கிறார் - Raja Vanthirukirar Ku. Azhagiri Swamy கு. அழகிரிசாமி

ISBN:

Published: 2012

Paperback

270 pages


Description

ராஜா வந்திருக்கிறார் - Raja Vanthirukirar  by  Ku. Azhagiri Swamy கு. அழகிரிசாமி

ராஜா வந்திருக்கிறார் - Raja Vanthirukirar by Ku. Azhagiri Swamy கு. அழகிரிசாமி
2012 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 270 pages | ISBN: | 10.76 Mb

கு. அழகிரிசாமியின கதைகள எளிய நடை, சிததரிபபின லாவகம, உளளோடும துயர இழை, அலலது மிதககும நகைசசுவை, கமழும மணணின மணம என அழகுகள கூடி வநதவை. தமிழில சிறுகதைககாக சாகிததிய அககாடமி பரிசு பெறற முதல எழுததாளர. ராஜா வநதிருககிறார எனற அவரது இநதத தேரநதடுதத கதைகளில கு.Moreகு.

அழகிரிசாமியின் கதைகள் எளிய நடை, சித்தரிப்பின் லாவகம், உள்ளோடும் துயர இழை, அல்லது மிதக்கும் நகைச்சுவை, கமழும் மண்ணின் மணம் என அழகுகள் கூடி வந்தவை. தமிழில் சிறுகதைக்காக சாகித்திய அக்காடமி பரிசு பெற்ற முதல் எழுத்தாளர். ராஜா வந்திருக்கிறார் என்ற அவரது இந்தத் தேர்ந்தடுத்த கதைகளில் கு.

அழகிரிசாமியின் கதைசொல்லும் பன்முக ஆற்றலின் கீற்றுகளை வாசகன் உணர முடியும்.Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ராஜா வந்திருக்கிறார் - Raja Vanthirukirar":


nanoo.pl

©2016-2020 | DMCA | Contact us